Ako zvýšite výkonnosť svojich zamestnancov ?

Výkonnosť pracovníkov tvorí súbor ich vlastností a dispozícií, ktoré podmieňujú to ako plnia pracovné úlohy. Môžeme ju chápať aj ako pripravenosť pracovníkov podávať určité výkony. Výkon pracovníkov sa v priebehu času mení, mení sa aj ich výkonnosť a to i v závislosti na množstve a namáhavosti riešených úloh v priebehu vykonávanej pracovnej činnosti, v priebehu zmeny, pracovného dňa a týždňa, ba aj v závislosti na ročnom období, a pod.
dělník svářeč
Správny typ na danú prácu
Najnovšie výskumy v oblasti biorytmov ukazujú, že každý jednotlivec ma svoj individuálny rytmus, tzv. biologické hodiny. Existujú dva základné typy ľudí. Prvým typom je ranný typ (tzv. škovránok), ktorý sa veľmi ľahko prebúdza a optimum svojej pracovnej výkonnosti má v prvej polovici pracovného dňa, večer jeho práceschopnosť klesá. Druhým typom je večerný typ (tzv. sova) , ktorý je ráno malátny a optimum svojej pracovnej výkonnosti má v druhej polovici dňa.
vysoké domy
Čo zvýši výkonnosť zamestnancov:
Výkonnosť pracovníkov ovplyvňuje celý rad činiteľov, ktoré môžu mať objektívny i subjektívny charakter. Patrí sem napríklad úroveň technického vybavenia pracoviska a strojov, nástrojov či výrobného zariadenia, vonkajšie podmienky práce, úroveň hygieny a bezpečnosti práce, uplatňované spôsoby odmeňovania pracovníkov, pracovná doba, úroveň a kvalita vedenia ľudí vedúcimi pracovníkmi, pozícia pracovníka v profesií a v spoločnosti, jeho prestíž a spokojnosť s ňou, úroveň a kvalita sociálnych vzťahov na pracovisku, podmienky osobného a rodinného života pracovníkov ale aj telesné a duševné predpoklady pracovníka, odborná pripravenosť, úroveň jeho kvalifikácie, osobnostné vlastnosti, jeho motivácia k práci a trvalý a aktuálny zdravotný stav pracovníka, no aj také podmienky ako udalosti v politickom a hospodárskom živote, mimoriadne rodinné alebo osobné udalosti , náhle ochorenia, nehody, úrazy, konflikty na pracovisku a pod.